اعضاي سومين هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران (دوره سوم 1397-1400)

انتخابات سومین دوره انجمن علمی کامپوزیت ایران در تاریخ 23/08/1397 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور نماینده وزارت علوم برگزار شد. پس از رایگیری اعضای سومین دوره انجمن علمی کامپوزیت ایران انتخاب شدند. سپس در اولين جلسه هيات مديره دور سوم، رئيس، نايب رئيس و خزانه دار انجمن نيز تعيين شدند.

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن عکس عضو
1 دکتر محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت رئیس انجمن user photo
2 دکتر محمد حیدری رارانی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، گروه مهندسی مکانیک نایب رئیس user photo
3 دکتر فتحاله طاهری بهروز دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك خزانه دار user photo
4 دکتر مسعود اسمخانی دکتری مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران عضو اصلی user photo
5 دکتر افشین زین الدینی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه عضو اصلی user photo
6 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان،دانشکده مهندسی مکانیک عضو عليالبدل user photo
7 دکتر مجید صفرآبادی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران،دانشکده مهندسی مکانیک عضو عليالبدل user photo
8 دکتر مظاهر سالمت طلب دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک بازرس user photo

اعضاي دومین هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران (دوره دوم 1395-1397)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن
1 محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت رئیس انجمن
2 رضا مسلماني دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شهيد چمران اهواز نایب رئیس
3 فتحاله طاهری بهروز دکتری مهندسی مکانیک دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك خزانه دار
4 رهام رفیعی دکتری مهندسی مکانیک دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دانشكده فناوريهاي نوين عضو اصلی
5 محمد حیدری رارانی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، دانشكده مهندسی مكانيك عضو اصلی
6 مجید صفرآبادی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دانشكده مهندسی مكانيك عضو علي البدل
7 مجید جمال امیدی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالك اشتر عضو علي البدل
8 علیرضا شماعی دانشجوي دكتري مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك بازرس

اعضاي اولين هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران(دوره اول 1389-1394)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن
1 محمود مهرداد شکریه دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك رئیس انجمن
2 محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت نایب رئیس
3 محمد زمان کبیر دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشكده عمران خزانه دار
4 علیرضا خاوندی دکتری مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مواد عضو اصلی
5 محمود مرآتیان دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشكده مواد عضو اصلی
6 حسین حسینی تودشکی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتي امیرکبیر،دانشكده مهندسی هوافضا عضو علي البدل
7 جليل رضائی پژند دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسی مكانيك عضو علي البدل
8 رضا مسلماني دانشجوي دكتري مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك بازرس