اعضاي سومين هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران (دوره سوم 1397-1400)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن عکس عضو
1 دکتر محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت رئیس انجمن user photo
2 دکتر محمد حیدری رارانی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، گروه مهندسی مکانیک نایب رئیس user photo
3 دکتر فتح‌اله طاهری بهروز   دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك خزانه دار user photo
4 دکتر مسعود اسمخانی دکتری مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران عضو اصلی user photo
5 دکتر افشین زین الدینی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه مهندسی مکانیک عضو اصلی user photo
6 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان،دانشکده مهندسی مکانیک عضو علی‌البدل user photo
7 دکتر مجید صفرآبادی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران،دانشکده مهندسی مکانیک عضو علی‌البدل user photo
8 دکتر مظاهر سلامت طلب دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک بازرس user photo

اعضاي دومین هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران (دوره دوم 1395-1397)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن
1 محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت رئیس انجمن
2 رضا مسلماني دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شهيد چمران اهواز نایب رئیس
3 دکتر فتح‌اله طاهری بهروز   دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك خزانه دار
4 رهام رفیعی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دانشكده فناوريهاي نوين عضو اصلی
5 محمد حیدری رارانی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، دانشكده مهندسی مكانيك عضو اصلی
6 مجید صفرآبادی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دانشكده مهندسی مكانيك عضو علی‌البدل
7 مجید جمال امیدی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالك اشتر عضو علی‌البدل
8 علیرضا شماعی دانشجوي دكتري مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك بازرس

اعضاي اولين هيئت مديره انجمن علمي كامپوزيت ايران(دوره اول 1389-1394)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی محل کار سمت در انجمن
1 محمود مهرداد شکریه دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك رئیس انجمن
2 محمد حسین بهشتی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت نایب رئیس
3 محمد زمان کبیر دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشكده عمران خزانه دار
4 علیرضا خاوندی دکتری مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مواد عضو اصلی
5 محمود مرآتیان دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشكده مواد عضو اصلی
6 حسین حسینی تودشکی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتي امیرکبیر،دانشكده مهندسی هوافضا عضو علی‌البدل
7 جليل رضائی پژند دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسی مكانيك عضو علی‌البدل
8 رضا مسلماني دانشجوي دكتري مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مكانيك بازرس