دوره های انجمن

ورکشاپ آباکوس همزمان با هشتمین دوره کنفرانس بین المللی کامپوزیت: مشخصه سازی، ساخت و کاربرد بناب