درباره انجمن

امروزه كامپوزيت یكی از شاخه‌های جديد و پيشرفته علمی در دنيا محسوب شده و به سرعت در حال رشد و پيشرفت مي‌باشد. با توجه به رشد روزافزون اين علم و كاربرد بسيار زياد آن در صنعت و سودآوری بالای آن از لحاظ اقتصادی، ضروری بود انجمنی در ايران تشكيل شود تا مركزی برای كارهای علمی در اين حوزه باشد.
امروزه تعداد زيادی از اساتيد و محققان كشور مشغول به تحقيق و پژوهش در اين حوزه بوده و صنايع مرتبط، نيازمند بهره گيری از اين تحقيقات ميباشند. لازم به ذكر است هم اكنون انجمنی صنفی به نام انجمن صنايع كامپوزيت ايران وجود دارد كه در وزارت كشور ثبت شده و اعضای آن مديران عامل شركت های مرتبط با صنعت كامپوزيت و صنعتگران اين حوزه می باشند. لكن لازم بود انجمنی علمی تأسيس گردد تا به شناخت اولويت های اين رشته پرداخته و تحقيقات را اولويت بندی و هدفمند و همسو سازد. لذا اعضای اين انجمن يعنی “انجمن علمی كامپوزيت ايران” علاوه بر فعالان صنعت كامپوزيت عمدتا از اساتيد دانشگاهی، محققان و دانشجويان خواهند بود. تشكيل اين انجمن به رشد تحقيقات و همسوسازی پژوهش ها در اين حوزه، انتشار يك مجله علمی پژوهشی و ايجاد ارتباط مؤثر و مستمر ميان صنعت و دانشگاه كمك خواهد نمود. شناخت اولويت های اين رشته و هدف گذاری تحقيقات و همسوسازی پژوهش ها در اين حوزه و ايجاد ارتباط مستمر و مؤثر ميان دانشگاه و صنعت يكی از اهداف اصلی انجمن علمی كامپوزيت ايران است.
جمعيت كثيری از دانشگاهيان كشور و مؤسسات و مراكز پژوهشی در رشته های مختلف مهندسی مكانيك، مهندسی پليمر، مهندسی شيمی، مهندسی مواد و مهندسی عمران علاوه بر افرادی كه در صنعت كامپوزيت فعاليت می كنند از مخاطبين اين انجمن می باشند. علاوه بر اين چون كامپوزيت در بسياری از صنايع از جمله صنايع ورزشی، هوا فضا، نفت و پتروشيمی، پزشكی، خودرو، راه و ساختمان كاربرد دارد. بسياری از افراد فعال در اين حوزه ها نيز از مخاطبين اين انجمن می باشند.
در آذرماه 1387 در خلال برگزاری اولين سمينار بين المللی كامپوزيت كه به همت آقايان دكتر محمود مهرداد شكريه و دكتر احمد وروانی فراهانی در كيش برگزار شد، ضرورت تشكيل انجمن علمی كامپوزيت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هيات موسسی به شرح جدول ذيل تشكيل و اقدامات لازم درخصوص تهيه اساسنامه و پيگيری های لازم از كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری انجام شد. در جريان برگزاری دومين سمينار بين المللی كامپوزيت در آذر ماه 1389 در كيش، مجمع عمومی انجمن با حضور نماينده وزارت علوم تشكيل و انتخابات اولين دوره هيات مديره صورت گرفت و پنج نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر
علی البدل و يك بازرس به شرح جدول 2 انتخاب شدند. اقدامات اداری لازم با وزارت علوم و سازمان ثبت شركت ها انجام شد و به شماره ثبت 29195 مورخ 23 / 2 / 91 و شناسه ملی 10320766111 به ثبت رسيد و فعاليت های جدی انجمن از اوايل سال 1391 رسما آغاز شد. تهيه آرم، سربرگ، افتتاح حساب، راه اندازی وب سايت و غيره انجام شده و با فعال شدن عضو گيری انتظار می رود كه اين انجمن جايگاه خود را در كشور به دست آورد.

 

اعضاي هيئت موسس انجمن علمي كامپوزيت ايران:

  1. نام و نام خانوادگی: محمود مهرداد شكريه – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مكانيك (دكترا) – مرتبه علمی: استاد – محل كار: دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسی مكانيك
  2. نام و نام خانوادگی: عليرضا خاوندی – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مواد (دكترا) – مرتبه علمی: دانشيار – محل كار: دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسی مواد
  3. نام و نام خانوادگی: محمد حسين بهشتی – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی پليمر (دكترا) – مرتبه علمی: استاد – محل كار: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، گروه كامپوزيت
  4. نام و نام خانوادگی: حسين حسينی تودشكی – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مكانيك (دكترا) – مرتبه علمی: استاد – محل كار: دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشكده مهندسی هوافضا
  5. نام و نام خانوادگی: عليرضا شاكری – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی شيمی (دكترا) – مرتبه علمی: دانشيار – محل كار: دانشگاه گرگان
  6. نام و نام خانوادگی: عليرضا ثابت – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی پليمر (دكترا) – مرتبه علمی: استاديار – محل كار: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، گروه كامپوزيت
  7. نام و نام خانوادگی: محتبی صديقی – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مكانيك (دكترا) – مرتبه علمی: دانشيار – محل كار: دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشكده مهندسی مكانيك
  8. نام و نام خانوادگی: محمد زمان كبير – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی عمران (دكترا) – مرتبه علمی: دانشيار – محل كار: دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشكده مهندسی عمران
  9. نام و نام خانوادگی: احمد وروانی فراهانی – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مكانيك (دكترا) – مرتبه علمی: استاد – محل كار: دانشگاه ريرسون كانادا
  10. نام و نام خانوادگی: محمود مرآتيان – رشته و مدرك تحصيلی: مهندسی مواد (دكترا) – مرتبه علمی: دانشيار – محل كار: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشكده مهندسی مواد

نفر اعضاء انجمن

فعالیت های انجام شده

ساعات پشتیبانی

سال تجربه ( تاسیس از1391 )