اساسنامه انجمن

فصل اول –كليات و اهداف
ماده 1 : به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمی كامپوزيت و توسعه كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های كامپوزيت های پليمری، سراميكی، فلزی و نانوكامپوزيت ها، انجمن
علمی كامپوزيت كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.

ماده 2 : انجمن مؤسسه ای غيرانتفاعی است و در زمينه های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت ميكند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانونی انجمن ميباشد.
ماده 3 : مركز انجمن در شهر تهران ميباشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن های علمی ميتواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.
ماده 4 : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل می شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران است.
فصل دوم –وظايف و فعاليت ها:
ماده 5 : به منظور نيل به هدف های مذكور در ماده ) 1 ( اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1 – 5 – انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم كامپوزيت سر و كار دارند.
2 – 5 – همكاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.
3 – 5 – ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4 – 5 – ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فني
5 – 5 – برگزاری گردهمايی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی.
6 – 5 – انتشار كتب و نشريات علمی.
فصل سوم –انواع و شرايط عضويت
1 – 6 – عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و كليه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مكانيك، مهندسی مواد، مهندسی شيمی، مهندسی پليمر، مهندسی پزشكی و مهندسی عمران و رشته های وابسته باشند،
ميتوانند به عضويت پيوسته درآيند.
2 – 6 – عضويت وابسته:
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يكی از رشته های مذكور در بند 1 – 6 شاغل باشند.

– 6 – عضويت دانشجويی:

كليه دانشجويانی كه در رشته های مهندسی مكانيك، مهندسی مواد، مهندسی شيمی، مهندسی پليمر، مهندسی پزشكی و مهندسی عمران به تحصيل اشتغال دارند.
4 – 6 – عضويت افتخاری:
شخصيت های ايرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمينه های كامپوزيت حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
5 – 6 – اعضای مؤسسات حقوقی:
سازمانهايی كه در زمينه علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1 : افراد دارای درجه كارشناسی در يكي از رشته های مذكور در بند 1 – 6 ميتوانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2 : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده 7 : هر يك از اعضاء سالانه مبلغی را كه ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين ميگردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1 : پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی انجمن برای عضو ايجاد نميكند.
تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8 :عضويت در يكی از موارد زير خاتمه می یابد:
1 – 8 – استعفای كتبی
2 – 8 – عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تأئيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم –اركان انجمن
ماده 9 :اركان اصلی عبارتند از :
الف: مجمع عمومی ب: هيئت مديره ج: بازرس

الف: مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل ميشود.
1 – 10 – مجمع عمومی عادی سالی يكبار تشكيل ميشود و با حضور يا رأی كتبی نصف به علاوه يك كل اعضای پيوسته انجمن رسميت می يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
2 – 10 – مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا با تقاضايی كتبی يك سوم اعضای پيوسته تشكيل می شود.
3 – 10 – در صورتی كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت. در ضمن اخذ آراء می تواند
بصورت مكاتبه ای بر اساس آيين نامه ای كه توسط هيئت مديره تدوين می شود انجام شود.
تبصره 1 : دعوت برای تشكيل مجامع عمومی به صورت كتبی با درج آگهی در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.
تبصره 2 : يك سوم اعضای پيوسته ميتوانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشكيل مجمع عمومی فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان بايد در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.
تبصره 4 : شرايط تشكيل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومی عادی است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده 11 : وظايف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
– انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرس )بازرسان در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلی(
– تصويب خط مشی انجمن
– بررسی و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– تعيين ميزان حق عضويت
– عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– بررسی و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب –مجمع عمومی فوق العاده
– تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
– تصويب انحلال انجمن
تبصره 1 : جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماينده تام الاختيار كميسيون انجمن های علمی ايران رسميت مييابد.
تبصره 2 : مجامع عمومی توسط هيئت رئيسه ای مركب از يك رييس، يك منشی و دو ناظر اداره ميشوند.
تبصره 3 : اعضای هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره 4 : اعضای هيئت رييسه نبايد از بين كسانی باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده اند.
ج- هيئت مديره
ماده 12 :هيئت مديره انجمن مركب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است. كه هر 3 سال يكبار با رأی مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب ميشوند.
1 – 12 – هيچ يك از اعضا نمی توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
2 – 12 – حداكثر دو عضو مشمول بند ) 1 – 12 ( در صورت كسب بيش از 4 / 3 آراء حاضرين در جلسه می توانند براي يك دوره ديگر به عضويت هيئت مدير درآيند.
3 – 12 – عضويت در هيئت مديره افتخاری است.
4 – 12 – هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأی كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام می نمايند.
5 – 12 – كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رييس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رييس هيئت مديره يا نايب رييس انجمن معتبر است.
6 – 12 – هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.
7 – 12 – جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرای موافق، معتبر است.
8 – 12 – كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداری می شود.
9 – 12 – شركت اعضای هيئت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود.

12-10- در صورت استعفا، بركناری يا فوت هر يك از اعضای هيئت مديره، عضو علی البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.
11 – 12 – شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13 :هيئت مديره نماينده قانونی انجمن می باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:
1 – 13 – اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2 – 13 – تشكيل گروه های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
3 – 13 – هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غير منقول كه
مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد.
4 – 13 – جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا می باشد.
5 – 13 – تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه های انجمن برای تصويب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6 – 13 – اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
7 – 13 – انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8 – 13 – اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظايف انجمن
9 – 13 – جلب هدايا و كمكهای مالی
10 – 13 – اهدای بورسیه های تحقيقاتی و آموزشی
11 – 13 – اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری كشور.
12 – 13 – ارسال گزارش های لازم به كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
13 – 13 – هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی
براي بررسی به كميسيون انجمن های علمی ارسال نمايند.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تأئيد هيئت مديره جديد از سوی كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ج: بازرس (بازرسان)
ماده 14 : مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 15 :وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:
1 – 15 – بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی
2 – 15 – بررسی گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3 – 15 – گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيئت مديره براي بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.
فصل پنجم –گروه های علمی انجمن
ماده 16 : انجمن می تواند گروه ها و كميته های زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفی كه از سوی هيئت مديره براي آنها تعيين می شود به فعاليت ميپردازند.
1 ( گروه های تخصصی
2 ( كميته آموزش و پژوهش
3 ( كميته انتشارات
4 ( كميته آمار و اطلاعات
5 ( كميته پذيرش و روابط عمومی
6 ( كميته گردهمايی های علمی
1 – 16 – انجمن مجاز به تشكيل گروه ها و كميته های ديگری كه بر حسب نياز احساس می شود، نيز می باشد.

فصل ششم –بودجه و مواد متفرقه
ماده 17 : منابع مالي انجمن عبارتند از:
1 – 17 – حق عضويت اعضا
2 – 17 – درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورهای و فروش كتب و نشريات
3 – 17 – دريافت هدايا و كمك ها
4 – 17 – كليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18 : درآمدها و هزينه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به كميسيون انجمن های علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می شود.
ماده 19 : كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانك های كشور نگهداری می شود.
ماده 20 : هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.
ماده 21 : كليه مدارك و پرونده مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.
ماده 23 : انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروه ها و احزاب سياسی را ندارد.
ماده 24 :در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هيئت تسويه ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها كليه دارايی های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يكي از مؤسسات آموزشی يا پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده 25 : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 48 زير ماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 20 / 09 / 89 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.