اساسنامه انجمن

فصل اول –كليات و اهداف
ماده 1 : به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمی كامپوزيت و توسعه كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های كامپوزيت های پليمری، سراميكی، فلزی و نانوكامپوزيت ها، انجمنعلمی كامپوزيت كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود، تشكيل می‌گردد.

ماده 2 : انجمن موسسه‌ای غيرانتفاعی است و در زمينه های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌كند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد .
ماده 3 : مركز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.
ماده 4 : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل می‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران است.
فصل دوم –وظايف و فعاليت ها:
ماده 5 : به منظور نيل به هدف های مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، (انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:)
1 – 5 – انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم كامپوزيت سر و كار دارند.
2 – 5 – همكاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.
3 – 5 – ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4 – 5 – ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5 – 5 – برگزاری گردهمايی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين المللی.
6 – 5 – انتشار كتب و نشريات علمی.
فصل سوم –انواع و شرايط عضويت
1 – 6 – عضويت پيوسته : مؤسسان انجمن و كليه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مكانيك، مهندسی مواد، مهندسی شيمی، مهندسی پليمر، مهندسی پزشكی و مهندسی عمران و رشته های وابسته باشند،
می‌توانند به عضويت پيوسته درآيند.
2 – 6 – عضويت وابسته : اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يكی از رشته های مذكور در بند 1 – 6 شاغل باشند.

3 – 6 – عضويت دانشجويی : كليه دانشجويانی كه در رشته های مهندسی مكانيك، مهندسی مواد، مهندسی شيمی، مهندسی پليمر، مهندسی پزشكی و مهندسی عمران به تحصيل اشتغال دارند.
4 – 6 – عضويت افتخاری : شخصيت های ايرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمينه های كامپوزيت حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
5 – 6 – اعضای مؤسسات حقوقی : سازمان‌هايی كه در زمينه علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره 1 : افراد دارای درجه كارشناسی در يكي از رشته های مذكور در بند 1 – 6 می‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2 : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده 7 : هر يك از اعضاء سالانه مبلغی را كه ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1 : پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی انجمن برای عضو ايجاد نمی‌كند.
تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8 :عضويت در يكی از موارد زير خاتمه می‌یابد:
1 – 8 – استعفای كتبی
2 – 8 – عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تأئيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم –اركان انجمن
ماده 9 :اركان اصلی عبارتند از :
الف: مجمع عمومی ب: هيئت مديره ج: بازرس

الف: مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق العاده تشكيل می‌شود.
1 – 10 – مجمع عمومی عادی سالی يكبار تشكيل می‌شود و با حضور يا رأی كتبی نصف به علاوه يك كل اعضای پيوسته انجمن رسميت می يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
2 – 10 – مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا با تقاضايی كتبی يك سوم اعضای پيوسته تشكيل می‌شود.
3 – 10 – در صورتی كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مكاتبه ای بر اساس آيين نامه ای كه توسط هيئت مديره تدوين می‌شود انجام شود.
تبصره 1 : دعوت برای تشكيل مجامع عمومی به صورت كتبی با درج آگهی در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.
تبصره 2 : يك سوم اعضای پيوسته می‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت برای تشكيل مجمع عمومی فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان بايد در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.
تبصره 4 : شرايط تشكيل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومی عادی است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده 11 : وظايف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
– انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرس بازرسان (در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلی )
– تصويب خط مشی انجمن
– بررسی و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– تعيين ميزان حق عضويت
– عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
– بررسی و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب –مجمع عمومی فوق العاده
– تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
– تصويب انحلال انجمن
تبصره 1 : جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماينده تام الاختيار كميسيون انجمن های علمی ايران رسميت می‌يابد.
تبصره 2 : مجامع عمومی توسط هيئت رئيسه ای مركب از يك رييس، يك منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره 3 : اعضای هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 4 : اعضای هيئت رييسه نبايد از بين كسانی باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.
ج- هيئت مديره
ماده 12 :هيئت مديره انجمن مركب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است. كه هر 3 سال يكبار با رأی مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1 – 12 – هيچ يك از اعضا نمی توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
2 – 12 – حداكثر دو عضو مشمول بند ) 1 – 12 ( در صورت كسب بيش از 4 / 3 آراء حاضرين در جلسه می توانند براي يك دوره ديگر به عضويت هيئت مدير درآيند.
3 – 12 – عضويت در هيئت مديره افتخاری است.
4 – 12 – هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأی كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام می نمايند.
5 – 12 – كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رييس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رييس هيئت مديره يا نايب رييس انجمن معتبر است.
6 – 12 – هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.
7 – 12 – جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرای موافق، معتبر است.
8 – 12 – كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداری می‌شود.
9 – 12 – شركت اعضای هيئت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غايب خواهد بود.

12-10- در صورت استعفا، بركناری يا فوت هر يك از اعضای هيئت مديره، عضو علی البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.
11 – 12 – شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13 :هيئت مديره نماينده قانونی انجمن می باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:
1 – 13 – اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2 – 13 – تشكيل گروه های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
3 – 13 – هيئت مديره می‌تواند هر اقدام و معامله ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد.
4 – 13 – جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا می باشد.
5 – 13 – تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه های انجمن برای تصويب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
6 – 13 – اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
7 – 13 – انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8 – 13 – اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظايف انجمن
9 – 13 – جلب هدايا و كمكهای مالی
10 – 13 – اهدای بورسیه های تحقيقاتی و آموزشی
11 – 13 – اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری كشور.
12 – 13 – ارسال گزارش های لازم به كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
13 – 13 – هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومیبراي بررسی به كميسيون انجمن های علمی ارسال نمايند.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تأئيد هيئت مديره جديد از سوی كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ج: بازرس (بازرسان)
ماده 14 : مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 15 :وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:
1 – 15 – بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی
2 – 15 – بررسی گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3 – 15 – گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيئت مديره براي بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.
فصل پنجم –گروه های علمی انجمن
ماده 16 : انجمن می تواند گروه ها و كميته های زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفی كه از سوی هيئت مديره براي آنها تعيين می‌شود به فعاليت ميپردازند.
1 : گروه های تخصصی
2 : كميته آموزش و پژوهش
3 - كميته انتشارات
4 : كميته آمار و اطلاعات
5 : كميته پذيرش و روابط عمومی
6 : كميته گردهمايی های علمی
1 – 16 – انجمن مجاز به تشكيل گروه ها و كميته های ديگری كه بر حسب نياز احساس می‌شود، نيز می باشد.

فصل ششم –بودجه و مواد متفرقه
ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از:
1 – 17 – حق عضويت اعضا
2 – 17 – درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورهای و فروش كتب و نشريات
3 – 17 – دريافت هدايا و كمك ها
4 – 17 – كليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.
ماده 18 : درآمدها و هزينه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به كميسيون انجمن های علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می‌شود.
ماده 19 : كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانك های كشور نگهداری می‌شود.
ماده 20 : هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.
ماده 21 : كليه مدارك و پرونده مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.
ماده 23 : انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروه ها و احزاب سياسی را ندارد.
ماده 24 :در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هيئت تسويه ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها كليه دارايی های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يكي از مؤسسات آموزشی يا پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده 25 : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 48 زير ماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 20 / 09 / 89 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.