اعضاي هيئت موسس انجمن علمي كامپوزيت ايران (1397-1400)

امروزه کامپوزیت یکی از شاخه های جدید و پیشرفته علمی در دنیا محسوب شده و به سرعت در حال رشد و پیشرفت می باشد. با توجه به رشد روزافزون این علم و کاربرد بسیار زیاد آن در صنعت و سودآوری باالی آن از لحاظ اقتصادی، ضروری بود انجمنی در ایران تشکیل شود تا مرکزی برای کارهای علمی در این حوزه باشد.
امروزه تعداد زیادی از اساتید و محققان کشور مشغول به تحقیق و پژوهش در این حوزه بوده و صنایع مرتبط، نیازمند بهره گیری از این تحقیقات میباشند. الزم به ذکر است هم اكنون انجمنی صنفی به نام انجمن صنايع کامپوزیت ایران وجود دارد که در وزارت کشور ثبت شده و اعضای آن مدیران عامل شرکتهای مرتبط با صنعت کامپوزیت و صنعتگران این حوزه می باشند. لكن الزم بود انجمنی علمي تأسیس گردد تا به شناخت اولویتهای این رشته پرداخته و تحقیقات را اولویت بندی و هدفمند و همسو سازد. لذا اعضای این انجمن يعني "انجمن علمی کامپوزیت ایران" عالوه بر فعاالن صنعت كامپوزيت عمدتا از اساتید دانشگاهی، محققان و دانشجويان خواهند بود. تشكيل اين انجمن به رشد تحقیقات و همسوسازی پژوهش ها در این حوزه، انتشار يك مجله علمی پژوهشی و ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر میان صنعت و دانشگاه كمك خواهد نمود.شناخت اولویت‐ های این رشته و هدف گذاری تحقیقات و همسوسازی پژوهشها در این حوزه و ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان دانشگاه و صنعت يكي از اهداف اصلي انجمن علمي كامپوزيت ايران است.
جمعیت کثیری از دانشگاهیان کشور و مؤسسات و مراکز پژوهشی در رشته هاي مختلف مهندسي مكانيك، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي مواد و مهندسي عمران عالوه بر افرادی که در صنعت کامپوزیت فعالیت می کنند از مخاطبین این انجمن می باشند. عالوه بر این چون کامپوزیت در بسیاری از صنایع از جمله صنایع ورزشی، هوا فضا، نفت و پتروشیمی، پزشکی، خودرو، راه و ساختمان کاربرد دارد. بسیازی از افراد فعال در این حوزه ها نیز از مخاطبين این انجمن مي باشند.
در آذرماه 1387 در خالل برگزاري اولين سمينار بين المللي كامپوزيت كه به همت آقايان دكتر محمود مهرداد شكريه و دكتر احمد ورواني فراهاني در كيش برگزار شد ضرورت تشكيل انجمن علمي كامپوزيت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هيات موسسي به شرح جدول ذیل تشكيل و اقدامات الزم درخصوص تهيه اساسنامه و پيگيري هاي الزم از كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام شد. در جريان برگزاري دومين سمينار بينالملي كامپوزيت در آذر ماه 1389 در كيش، مجمع عمومي انجمن با حضور نماينده وزارت علوم تشكيل و انتخابات اولين دوره هيات مديره صورت گرفت و پنج نفر به عنوان عضو اصلي، دو نفر عليالبدل و يك بازرس به شرح جدول 2 انتخاب شدند. اقدامات اداري الزم با وزارت علوم و سازمان ثبت شركتها انجام شد و به شماره ثبت 29195 مورخ 91/2/23 و شناسه ملي 10320766111 به ثبت رسيد و فعاليت هاي جدي انجمن از اوايل سال 1391 رسما آغاز شد. تهيه آرم، سربرگ، افتتاح حساب، راه اندازي وب سايت و غيره انجام شده و با فعال شدن عضو گيري انتظار ميرود كه اين انجمن جايگاه خود را در كشور به دست آورد.

اعضاي هيئت موسس انجمن علمي كامپوزيت ايران

ردیف نام ونام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی مرتبه علمی محل کار
1 محمود مهرداد شکریه مهندسی مکانیک- دکترا استاد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشكده مهندسی مكانيك
2 علیرضا خاوندی مهندسی مواد- دکترا دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی مواد
3 محمد حسین بهشتی مهندسی پلیمر- دکترا استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت
4 حسین حسینی تودشکی مهندسی مکانیک- دکترا استاد دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشكده مهندسی هوافضا
5 علیرضا شاکری مهندسی شیمی- دکترا دانشیار دانشگاه گرگان
6 علیرضا ثابت مهندسی پلیمر- دکترا استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، گروه كامپوزيت
7 محتبی صدیقی مهندسی مکانیک- دکترا دانشیار دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشكده مهندسی مكانيك
8 محمد زمان کبیر مهندسی عمران- دکترا دانشیار دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشكده مهندسی عمران
9 احمد وروانی فراهانی مهندسی مکانیک- دکترا استاد دانشگاه ریرسون کاناد
10 محمود مرآتیان مهندسی مواد- دکترا دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشكده مهندسی مواد