ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه / سازمان لوگو
1 نوین کامپوزیت صدرا نوین کامپوزیت صدرا https://www.novincomposite.com/ اعضاي حقیقی user photo