اعضای هیئت مدیره چهارمین دوره علمی کامپوزیت ایران

دکتر افشین زین الدینی

دکتری مهندسی مکانیک

ریاست انجمن
پست الکترونیک :
zeinedini@gmail.com

دكتر احمدرضا قاسمی

دکتری مهندسی مکانیک

نايب رئيس
پست الکترونیک :
ghasemi@kashanu.ac.ir

دکتر فتح‌اله طاهری بهروز

دکتری مهندسی مکانیک

خزانه دار
پست الکترونیک :
taheri@iust.ac.ir

دكتر مجيد صفرآبادی فراهانی

دکتری مهندسی مکانیک

عضو
پست الکترونیک :
msafarabadi@ut.ac.ir

دكتر زهرا دانشجو

دکتری مهندسی مکانیک

عضو
پست الکترونیک :
z_daneshjoo@sbu.ac.ir

اعضاء علی البدل هیئت مديره

دكتر عليرضا معلم زاده

دکتری مهندسی مکانیک

عضو علی‌البدل
پست الکترونیک :
armoallem@tvu.ac.ir

دکتر رهام رفيعی

دکتری مهندسی مکانیک

عضو علی‌البدل
پست الکترونیک :
Roham.Rafiee@ut.ac.ir

بازرسان انجمن

دكتر ابراهيم اكبرزاده

دکترای مهندسی مواد و متالورژی

بازرس
پست الکترونیک :
akbarzadeh@kntu.ac.ir