آدرس

تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، انجمن علمی کامپوزیت ایران

ایمیل

info@irancsa.ir

شماره تماس

77491206 (9821+)